Διεξαγωγή Διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού νέου Παιδικού Σταθμού (Χελμού) Δήμου Δράμας”

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Φύλλο Συμμόρφωσης