Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»
με προϋπολογισμό: 190.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οικοδομικών 64.214,80 €
Δαπάνη Εργασιών Η/Μ 49.430,35 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 20.456,13 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 20.115,19 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 255,07 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 35.528,45 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 12/12/2013 αντί τιμήματος 5€ το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ