Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης “Εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015
image_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου)

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ