1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ»
με προϋπολογισμό: 940.890,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό € 444.532,08
β) κατηγορία Η/Μ (ΔΙΚΤΥΑ), με προϋπολογισμό € 306.654,54
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 10-05-2012 αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ