Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)”

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με το σύστημα συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 668/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)», ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη υπ’ αριθμ 2/2014 της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Τμήματος ΤΠΕ Δήμου Δράμας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

 

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε τους όρους διακήρυξης

Κατεβάστε το Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών που περιέχεται μέσα στους όρους