Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013
image_print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. Ο δήμος Δράμας , προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»,, με προεκτιμώμενη αμοιβή 126.021,74 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
κατηγορία 16 (μελέτες Τοπογραφίας) με προεκτιμώμενη αμοιβή 126.021,74 €
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της Υπηρεσίας, δηλαδή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, ταχ.δ/νση: Δημαρχείο Δράμας, οδός: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, Ταχ. Κώδικας: 661 00, με την επίδειξη του αποδεικτικού καταβολής του ποσού των πέντε (5,00) €, τα οποία θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου Δράμας, (εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 7:30 έως και τις 14:30 και Παρασκευή από 7:30 έως 14:00), μέχρι τις 12-03-2013.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ