Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια κυκλοφορητών δημαρχείου »

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014
image_print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια κυκλοφορητών δημαρχείου»

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια κυκλοφορητών δημαρχείου», συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 32.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ