Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοτική οδοποιία 2010

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία 2010», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 162.254,68 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 200.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την προκήρυξη.