1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 22η/29-9-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. Σ.

Δείτε τον πίνακα εδώ