1

Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Φωτογραφία πληκτρολογίου και εύρεσης εργασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ