Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» προεκτιμώμενης δαπάνης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.08.,  οικονομικού έτους 2017 και 2018.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α-Α 1

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ