Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»,

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει εν νέου ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με
προϋπολογισμό: 248.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) έπειτα από την 136/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι
τη Δευτέρα 29/06/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 17:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,  με αριθμό συστήματος 196280.

Πληροφορίες στη  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αδαμαντίδης Γεώργιος ( τηλ. 2521350701 , e-mail: gadam@dimosdramas.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% του ποσού της
εκτιμώμενης αξίας του/ων προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό σύμφωνα με την παρ.2.2.2.1. της διακήρυξης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  10_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)_ΝΕΑ (ΑΑ)_signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ 10_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ Μ_Μ_ 2023 2024_ΝΕΑ_συμπληρωμένη_signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_τμημα 1 εως 11 (1)_signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_τμημα 12 (1)._signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤO ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_τμημα 1 εως 11_WORD

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤO ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_τμημα 12_WORD