Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 187862

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023
image_print