1

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 187862

Κατεβάστε το Έγγραφο παράτασης

Κατεβάστε την Ανακοίνωση του Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης