Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης έργου “Διαμορφώσεις κοιν. χώρων στο ΟΙΚ 976 ΤΔ Ξηροποτάμου”

Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις κοιν. χώρων στο ΟΙΚ 976 ΤΔ Ξηροποτάμου» συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 44.597,56 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 55.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης