Πίνακας Θεμάτων της 14ης/09.11.2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα pinakasdk14-09.11.2018