Δικαιολογητικά Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
image_print

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Αντίγραφα των Ε1 ή μισθωτηρίου συμβολαίου (ενοικιαστές ακινήτου)
  • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας και τα προσκομιθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δε διαθέτει θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης του ΣΕΣ.