Δήλωση Γέννησης
image_print

Δηλώνονται μόνο οι γεννήσεις  που έλαβαν χώρα εντός των ορίων του Δήμου  Δράμας.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της γέννησης είναι  ο πατέρας , ο ιατρός, η μαία , η μητέρα ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι δέκα (10) ημέρες από τη γέννηση. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 100 ημέρες από τη γέννηση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 €  στο Δημόσιο Ταμείο. Μετα τις 100  ημέρες το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δήλωση γέννησης από γιατρό
  • Ταυτότητες γονέων. Για τους αλλοδαπούς διαβατήρια.
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ή Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Εάν οι γονείς είναι αλλοδαποί, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένα.