Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
image_print

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές  Πράξεις  γίνονται:

Α) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Β) Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα εκ παραδρομής που δεν αφορούν στον τόπο, στον χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Εισαγγελέα αίτηση και τα κατάλληλα έγγραφα  που αποδεικνύουν τα πραγματικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται πληροφορίες από το Ληξιαρχείο.

Γ) Με έγκριση του Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση χορηγείται από το Ληξιαρχείο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (την οποία χορηγεί το Ληξιαρχείο).
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.