Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (για Αλλοδαπούς)
image_print

Οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στο Δήμο μας έστω και προσωρινά, βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο  μας.

Επικύρωση:

Τα έγγραφα των αλλοδαπών αρχών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, να φέρουν την επισημείωση  APOSTILLE στο πρωτότυπο  και όχι σε απλή φωτοτυπία.

Όσα εκδίδονται από χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία, από τις ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή από το προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το  ελληνικό Υπουργείο  Εξωτερικών (ή Τμήμα  Εξωτερικών του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσ/νίκη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επικύρωση θα αφορά το γνήσιο της υπογραφής του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και θα προηγείται της μετάφρασης.

Μετάφραση:

Η επίσημη μετάφραση των παρακάτω εγγράφων να γίνεται:

 1. Από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή
 2. Από Έλληνα δικηγόρο ή
 3. Από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του  πιστοποιητικού ή
 4. Από ορκωτούς μεταφραστές στην αλλοδαπή των οποίων όμως η υπογραφή θα είναι επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο.

Στην μετάφραση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται και η επικύρωση που φέρει το έγγραφο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα αλλοδαποί τουρίστες, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • άδεια  γάμου από την χώρα τους επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 • πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και μεταφρασμένο
 • άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα  μας και
 • διαβατήριο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Άδεια Παραμονής.
 • Διαβατήριο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους - μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας (μεταφρασμένη).
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
 • Βεβαίωση από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους που βρίσκεται στην Ελλάδα που θα αναγράφει τα στοιχεία τους και ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσουν γάμο.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας).

Πρότυπα Αρχεία: