Αρχική Εγγραφή στα Δημοτολόγια (Ανδρός)
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων.
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
  • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία: