Επαναδημότευση
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους).
  • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά.

Πρότυπα Αρχεία: