Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ”

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ”
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ”, προϋπολογισμού 51.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 4/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 04/07/2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο(Αίθουσα διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.
Οι οικονομικές προσφορές θα διατίθενται μέχρι τις 29/06/2017.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ