Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ”

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία ( άρθρα 27,117,121 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
με προϋπολογισμό: 21.999,99 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 13.043,40 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 2.347,81 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 2.308,68 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 42,04 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 4.258,06 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 06-07-2017 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων (παράρτημα Β) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β /30-12-2016)
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονομίδης Γεώργιος, 2521350652 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – 661 33 Δράμα) στις 11-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Οι οικονομικές προσφορές θα διατίθενται μέχρι τις 06/07/2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ