Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» με προϋπολογισμό: 130.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού 104.838,71€ χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», (ΑΔΑ:6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) με Κ.Α. 64.7341.016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αριθμό 193669.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι
την Τρίτη 29/11/2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:
Παπάζογλου Ιωάννης ( τηλ. 2521350627 , e-mail: ipapaz@dimosdramas.gr)

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του
Ν. 4782/2021.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2.096,77 €) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 29/10/2023.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

Κατεβάστε τα τεύχη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥ

Οικονομική_προσφορά

ΕΕΕΣ pdf