Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022
image_print

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 16/2022 (ΑΔΑ 9ΤΕΠΩ9Μ-Σ15)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022 και ειδικότερα των παρακάτω τμημάτων:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 8924,00 €

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 35742,00€

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ, 30258,00€

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 9200,00€

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ espd-request-v2 (2)