Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”, προϋπολογισμού 95.000,00  € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 1/2018 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45236210-5,37535200-9.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  12/02/2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/02/2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ