Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

  με προϋπολογισμό:  230.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 100.739,93€ χωρίς ΦΠΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προϋπολογισμού 83.253,40 € χωρίς ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισμού 185.483,87  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 29/11/2019 καταληκτική ημερομηνία ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται, στην κατηγορία   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 100.739,93 € χωρίς ΦΠΑ ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προϋπολογισμού 83.253,40 € χωρίς ΦΠΑ)

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.710,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020 (κωδ. ΟΠΣ 5031326) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Εγγράφηκε στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό  (ΣΑ) 2018ΕΠ03110069

Περισσότερες πληροφορίες από το Δικαιούχο Δήμο Δράμας, αρμόδιοι υπάλληλοι  Μόσχου Αθανάσιος & Μίλκα Ελένη (τηλ.: 2521350712  & 2521350652 Φαξ: 2521023343) , email: amosx@dimosdramas.gr & emilk@dimosdramas.gr ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στον χώρο

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

με την συμπλήρωση του ΑΑ Συστήματος: 86172

Κατεβάστε σε μορφή PDF τα σχέδια: ΣΧΕΔΙΑ 1 και ΣΧΕΔΙΑ 2