Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ”

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ» με προϋπολογισμό: 4.472.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι
την Παρασκευή 17/03/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 2.310.010,21 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ), σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (προϋπολογισμού 575.104,88 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμού 648.487,77 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4782/2021 και αναρτάται στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 196000
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία:
Κιοσσές Ιωάννης (τηλ.2521350651 , e-mail: ikios@dimosdramas.gr )
Μίλκα Ελένη ( τηλ. 2521350652 , e-mail: emilk@dimosdramas.gr)

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (72.129,00 €) και ισχύ τουλάχιστον δεκατέσσερεις (14) μήνες
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 17/05/2024.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής..
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε τα  Τεύχη Δημοπράτησης και την Τεχνική μελέτη