Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

    “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ”

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε             36.923,02 € (χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών                                                                                                 27.203,35 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                       4.896,60 €

Απρόβλεπτα                                                                                                               4.814,99 €

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού                      8,08 €

σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,  αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Μίλκα Ελένη & Μόσχου Αθανάσιος 2521350652 & 2521350712.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2, 66133 Δράμα) την 29/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά την παρ.1 του άρθρου 125, του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (προϋπολογισμού 36.923,02€ χωρίς ΦΠΑ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας.

Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Δράμας, με Κ.Α. : 30.7331.02

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (υπόδειγμα)

Κατεβάστε την ΕΣΥ