Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Δράμας

  • προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ”, προϋπολογισμού 43.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 22/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6 Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.
  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 13/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ    ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ