Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών  δόμησης δημοτικών κτιρίων ”

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών  δόμησης δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του συνοπτικού διαγωνοσμού της εργασίας “Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών  δόμησης δημοτικών κτιρίων ”, προϋπολογισμού 28.658,32 € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 8/2019 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 71314300-5,71315400-3.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο(Αίθουσα διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ενεργειακού επιθεωρητή Γ’ Τάξης στην κατηγορία των κτιρίων εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ