Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με τροποποιημένους όρους) για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 232.950,12 € (με ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ