Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου & Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Δήμου Δράμας & Προμήθεια Δύο Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων Οχημάτων

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € (με ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ