Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»,  προϋπολογισμού 99.979,90 με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ