Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια οχημάτων

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκετέλεση της προμήθειας οχημάτων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ