Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – WP2 COMMUNICATION & DISSEMINATION) ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – WP5 ORGANIZATION OF EVENTS), ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “ CB WATER GEOPARK”, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΔΩ