Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων».

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print

Ο Δήμος μας έχοντας υπόψη την αριθμ. 9606/6-3-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου,  ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρ. 8/2023 μελέτη.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗ 8_2023 (2)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ