Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Εργασίες Τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Εργασίες Τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΥΣ1161/06-03-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου  και την αριθμ. 04/2023 μελέτη αυτής. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 9505/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 23PROC012237089

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 1_ ΜΕΛΕΤΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΚΗΠΟΥ_2023 (AKRIBES ANTIGRAFO)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ