Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας [επτά (7) οχήματα] από 01-03-2021 έως 08-08-2021

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  897/16-02-2021  εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την παρακάτω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης :

 

Κ.Α. 20.6253     απόφαση         375/19-02-2021  ποσό  1.410,00 €

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την ασφάλιση των οχημάτων και η  κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : χίλια τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410,00 €).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Πέμπτη  25–02-2021 και ώρα 09:00 πμ, στo πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας  1ος όροφος. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ.212

Προσφορά για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας.

 

Η ασφάλιση του οχήματος του Δήμου μας, θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 01-03-2021 έως και 08-08-2021.

 

Στο ποσό προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες καλύψεις (αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές κ.λ.π.)

 

Eπιπροσθέτως για τα οχήματα ΚΗΥ-9538 και ME-144569 θα περιλαμβάνεται ασφάλιση για αστική ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλεία.

 

Η κατακύρωση της ασφάλισης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

 

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2521350664 του κ. Δημητρίου Μαυρίδη,  γραφείο 212.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ