Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Ασφάλιση των Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020
image_print

Σύμφωνα με τον Ν. 489/76 (ΦΕΚ. Α΄331/1976) και τις τροποποιήσεις του περί υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων, επιβάλλεται η ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου μας που αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση για το χρονικό διάστημα από 01-02-2020 έως και 08-08-2020 (ημερομηνία λήξης ασφάλισης των υπόλοιπων οχημάτων του Δήμου).

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  918/13-01-2020  εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τις παρακάτω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης :

Κ.Α. 20.6253 απόφαση  98/13-01-2020 (ΑΔΑ: 62ΞΡΩ9Μ-2ΒΕ)        1.400,00 €

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της παρούσης. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00 €) με το ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα 20-01-2020 και ώρα 13:00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας 1ος όροφος. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ.212

Προσφορά για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας.

Η ασφάλιση των αυτοκινήτων-οχημάτων-δικύκλων του Δήμου μας, όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση, θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 01-02-2020 έως και 08-08-2020.

Στο ποσό προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες καλύψεις (αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές κ.λ.π.)

Η κατακύρωση της ασφάλισης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2521350664 του κ. Δημητρίου Μαυρίδη,  γραφείο 212.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ