Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης σειρήνων συναγερμού», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022
image_print

Ο Δήμος μας έχοντας υπόψη την αριθμ. 17170/5-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου  ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Εργασίες συντήρησης σειρήνων συναγερμού» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρ. 2/2022 μελέτη.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 2_2022(αα)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ