Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ”ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙ ΑΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020”

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019
image_print

Ο δήμαρχος  ανακοινώνει ότι ο Δήμος Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020», προϋπολογισμού σαράντα έξι  χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (46.800,00€), πλέον Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με του όρους της αριθμ. 33149/31-10-2019 διακήρυξης  (ΑΔΑΜ: 19PROC005781710) .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ