Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
image_print
Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Δράμα 28-02-2017

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Δράμας πρόκειται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης». Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί με την λήξη της θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, των φορέων της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Κατόπιν τούτων καλούνται:

Α) όσοι φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Δράμας επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας, να καταθέσουν εγγράφως το αίτημά τους, ορίζοντας εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματικό), στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, έως και την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017.

Β) Όσοι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Δράμας, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να συμμετέχουν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας, να καταθέσουν εγγράφως το αίτημά τους, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το αργότερο έως και την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

Από το Γραφείο Τύπου