Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2011
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2011
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
01/2011 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
02/2011 Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Α τριμήνου 2011
03/2011 Άσκηση ενδίκου μέσου
04/2011 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2011
05/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που έγινε καθ’ υπέρβαση των τριών ημέρών που ορίζονται από το Νόμο
06/2011 (ΕΚΤΑΚΤΟ) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Πρόσκληση Νο 2 4/2/2011
07/2011 Σύσταση παγίας προκαταβολής για τέλη ταχυδρομικά και Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
08/2011 Έγκριση επανεκμίσθωσης 4 καταστημάτων με εσωτερική αρίθμηση στη δημοτική λαχαναγορά
09/2011 Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και απόδοση χρηματοδότησης για θεσμό Σχολικού Τροχονόμου στις Σχολικές Επιτροπές
10/2011 Έγκριση δημοπράτησης όρων μίσθωσης αναψυκτηρίου του Τοπικού Διαμερίσματος Κουδουνίων του Δήμου Δράμας
Πρόσκληση Νο 3 23/2/2011
11/2011 Έγκριση όρων μίσθωσης του σχολικού αγροτικού κλήρου του Τ.Δ Καλού Αγρού
12/2011 Έγκριση όρων μίσθωσης του σχολικού αγροτικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου του Τοπικού Διαμερίσματος Μικροχωρίου
13/2011 Έγκριση όρων μίσθωσης του σχολικού αγροτικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Ν. Αμισού
14/2011 Ψήφιση Πιστώσεων για αμοιβές προσωπικού παρελθόντων ετών και υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
15/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού
Πρόσκληση Νο 4 1-3-2011
16/2011 Γνωμοδότηση για τον αριθμό των υπηρεσιακών μονάδων που μπορούν να λειτουργήσουν στη Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου
17/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτισμού 2011
18/2011 Τέλη και δικαιώματα 2011
19/2011 (Έκτακτο) Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων για επιδόματα ποσού 1.930.290,05€
20/2011 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα ποσού 1.782.649,16€
Πρόσκληση Νο 5 9-3-2011
21/2011 Εξέταση σχεδίων προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οικ.έτους 2011 (σύμφωνα με άρ. 86 του Ν.3852/2010)
22/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος.
23/2011 Αναφορά πλημμελών καθηκόντων του αναδόχου για εργασίες καθαριότητας
Πρόσκληση Νο 6 22-3-2011
24/2011 Κατακύρωση πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας (στις 1-3-2011) για επανεκμίσθωση του υπ’ αριθμ.15 καταστήματος της Λαχαναγοράς του Δήμου Δράμας
25/2011 Κατακύρωση πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας (στις 1-3-2011) για επανεκμίσθωση του υπ’ αριθμ.16 καταστήματος της Λαχαναγοράς του Δήμου Δράμας
26/2011 Τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης στο σχολικό και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων
27/2011 Αναφορά πλημμελών καθηκόντων του αναδόχου για εργασίες καθαριότητας
28/2011 Προέλεγχος ισολογισμού έναρξης 1/1/2011 για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο – Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή του για τον έλεγχό του
Πρόσκληση Νο 7 28-3-2011
29/2011 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας Έτους 2011
30/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δ.Δράμας
Πρόσκληση Νο 8 06-04-2011
31/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου για το Οικονομικό Έτος 2011-2012
32/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 20.000€ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.01 “Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως”, Προϋπολογισμού ΟΕ 2011 του Δήμου Δράμας
33/2011 Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων Προϋπ/σμού Ο.Ε. 2011 του Δήμου Δράμας
34/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή ποσού 1.039,46€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 “Ταχυδρομικά Τέλη” Προϋπολογισμού ΟΕ 2011 του Δ.Δράμας
35/2011 Σύσταση παγίας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
35/2011 (ορθή επανάληψη) -Σύσταση παγίας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
Πρόσκληση Νο 9 15-4-2011
36/2011 Κατακύρωση πρακτικών μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτισμού 2011
37/2011 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α’ τριμήνου 2011
38/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “Επισκευή οδοστρωμάτων 2011” προϋπολογισμού 50.000 € με τον ΦΠΑ
39/2011 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου
40/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση κήπων πάρκων 2011” προϋπολογισμού 180.000 € με τον ΦΠΑ
41/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού
42/2011 Λήψη απόφασης για συμπληρωματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία των αθλητικών χώρων του Δ.Δράμας
43/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ”
45/2011 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 55000 €
Πρόσκληση Νο 10 29-4-2011
47/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ.ΑΓΡΟΥ”, προϋπολογισμού 70000 € με τον ΦΠΑ
48/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”, προϋπολογισμού 118000 € με τον ΦΠΑ
49/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011”, προϋπολογισμού 300.000 € με τον ΦΠΑ
50/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ”, προϋπολογισμού 83000 € με τον ΦΠΑ
51/2011 Ψήφιση πιστώσεων ποσού 100.000 € εις βάρος του Κ.Α. 20.6277.04 “Εργασίες μηχανικής σάρωσης οδών”
52/2011 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 92.074,88€
– Κ.Α. 30.7326.38 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δ.Δράμας για την εφαρμογή του προγ/τος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” 14.070,13€
– Κ.Α. 10.7134.11 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής   Κοινότητας Σιδηρονέρου 78.004,73 €
53/2011 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων
– Κ.Α. 30.6262.11 “Εργασίες ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών κτιρίων και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 25000€”
54/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας
55/2011 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
56/2011 Έγκριση όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας.
57/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ”, προϋπολογισμού 50000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
58/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού 93000 € (με ΦΠΑ)
59/2011 Έγκριση όρων μίσθωσης Σχολικού κλήρου Δ.Κ. Ξηροποτάμου
Πρόσκληση Νο 11 9-5-2011
60/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ”, προϋπολογισμού 26000 € με τον ΦΠΑ
61/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”, προϋπολογισμού 54000 € (με τον ΦΠΑ)
62/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βαρος των Κ.Α. – 20.6323 “Τέλη τεχνικού ελέγχου” ποσό 280€ – 00.6221 “Ταχυδρομικά τέλη” ποσό 1033,02€
63/2011 Έγκριση όρων μίσθωσης διαμερίσματος στη Δράμα επί της οδού Α.Κάλβου 19
64/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία του κολυμβητηρίου του Δήμου Δράμας.
65/2011 Υποβολή πρακτικού και γνωμοδότησης επιτροπής αξιολόγησης για την εκδίκαση ενστάνσεων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ρούχων δημοτικής αστυνομίας Δήμου Δράμας
66/2011 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών για την καθαριότητα δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012
Πρόσκληση Νο 12 20-5-2011
67/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ”, προϋπολογισμού 25000 € με τον ΦΠΑ
68/2011 Ψήφιση πιστώσεων
69/2011 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων
70/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”, προϋπολογισμού 99500 € με ΦΠΑ
Πρόσκληση Νο 13 7-6-11
71/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου Δράμας για τα έτη 2011-2012 προϋπολογσμού 100.000€
72/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ στον Καυκά Αθανάσιο με ποσοστό έκπτωσης 56%
73/2011 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για συμπληρωματική διάθεση πίστωσης ύψους 3.750,00 € εις βάρος του Κ.Α. 8251 ώστε η συνολική πάγια προκαταβολή να ανέλθει για το 2011 στο ποσό των 6.000,00 € με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δαπανών
74/2011 Απευθείας των έργων: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000€, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.999,63 €, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 11.993 €
75/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου επισκευή οδοστρωματων 2011, στην ανάδοχο Ελματζόγλου Άννα με ποσοστό έκπτωσης 56%
76/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, προϋπολογισμού 52.000 με ΦΠΑ
78/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2011, προϋπολογισμού 400.000 με ΦΠΑ
79/2011 Υποβολή πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) αθλητικών χώρων έτους 2011
80/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγινε καθ’ υπέρβαση των 3 ημερών το μήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995
81/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Ανακατασκευή οδών Πυθαγόρα-Λαμπριανίδη στο Συν/σμο Αρκαδικού
82/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή(ταχυδρομικά τέλη)
83/2011 Κατακύρωση πρακτικών φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας(Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Νεότητας Δήμου Δράμας)
84/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Εθνικού Δικτύου 2011”
85/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Παρεμβάσεις σε χώρους Απορριμμάτων”(έργα αντιπυρικής προστασίας)
86/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας: ”Συντήρηση κήπων πάρκων 2011″
87/2011 Ψήφιση πιστώσεων
88/2011 Έγκριση δαπανών που συστάθηκαν από την πάγια προκαταβολή ατη Δημοτική Κοινότητα Χωριστής
89/2011 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού θερινού κινηματογράφου “Αλέξανδρος”
Πρόσκληση Νο 14 20-06-2011
90/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών
91/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών
92/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία τοπικής Κοινότητας Κ.Αγρού”
93/2011 Κατακύρωση πρακτικών της φανερής , προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση αγροτικού σχολικού κλήρου της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
94/2011 Εκδίκαση ενστάσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012
95/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων καθ’υπέρβαση των τριών ημερών όπως ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995
96/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου”
97/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων”
98/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή οδού σύνδεσης Αρκαδικού με οικισμό Μεταμόρφωσης”
99/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου”
100/2011 Κήρυξη διαγωνισμού για εργασίες “Μηχανικής σάρωσης οδών Δήμου Δράμας με χρήση αυτοκινούμενου σαρώθρου”, προϋπολογισμού 52.000, ως άγονου και επαναληψή του με τους ίδιους όρους.
Πρόσκληση Νο 15 29-06-2011
101/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών
102/2011 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών
103/2011 Απευθείας ανάθεση της μελέτης: “Μελέτη διαμόρφωσης χώρων ισογείου παλαιού Δημαρχείου σε δημοτικό ιατρείο”
104/2011 Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2010
105/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Οδοποιία Σκαλωτής”
106/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων γκαζόν
107/2011 (Έκτακτο)Κατακύρωση πρακτικών μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δράμας 2011
108/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Ολοκλήρωση υφιστάμενων παιδικών χαρών”
109/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων εργατικών κατοικιών Χωριστής”
Πρόσκληση Νο 16 8-07-2011
110/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’ υπέρβαση των τριών (3) ημερών το μήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995
111/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μαυρόβατου”
112/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
113/2011 (Έκτακτο) Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων
114/2011 (Έκτακτο) Ψήφιση πιστώσεων
115/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου 2011”
116/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
117/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
118/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
119/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας θερινού κινηματογράφου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
120/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου”
121/2011 (Έκτακτο) Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α’ εξαμήνου 2011
122/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Eσωτερική και αγροτική οδοποιία Ξηροποτάμου”
Πρόσκληση Νο 17 26-07-2011
123/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Οδοποιία Τ.Κ. Λιβαδερού (& Δενδρακίων)”
124/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία Τ.Κ. Μικροχωρίου”
125/2011 Εκδίκαση ένστασης για το διαγωνισμό του έργου: “Δημοτική Οδοποιία 2011”
126/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Δυτικά του Εθνικού σταδίου”
127/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιία Τ.Κ. Συνοικισμού Αμπελακίων “
128/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων (10 tn και 15tn)
129/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Οδοποιία Τ.Κ. Σιδηρονέρου και οικισμών αυτής”
130/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Παρεμβάσεις σε χώρους Απορριμάτων (Έργα Αντιπυρικής Προστασίας)-2011 »
131/2011 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου) χρήσης 2010
132/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής έως 10-07-2011
133/2011 (Έκτακτο) Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού της 18-7-2011 για την προμήθεια σπόρων γκαζόν (έτους 2011). Κήρυξη διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψή του με τους ίδιους όρους
134/2011 (Έκτακτο)Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Υγειονομική ταφή απορριμμάτων”
135/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Διανοίξεις- Διαμορφώσεις -Ασφαλτοστρώσεις και Αμμοχαλικοστρώσεις Κοινοτικών Δρόμων Χωριστής”
136/2011 (Έκτακτο) Ψήφιση πιστώσεων
137/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Σιδηρονέρου έως 12-06-2011
138/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Σκαλωτής έως 4-06-2011
139/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Κουδουνίων έως 12-06-2011
140/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου έως 8-7-2011
141/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Μακρυπλαγίου έως 8-7-2011
142/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Καλού Αγρού έως 26-6-2011
143/2011 (Έκτακτο) Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της τοπικής κοινότητας Μικροχωρίου έως 25-6-2011
Πρόσκληση Νο 18 11-08-11
144/2011 Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής
145/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης και μίσθωσης του αναψυκτηρίου του Δ. Δράμας που βρίσκεται επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 829 (ανάπλαση ξεροχειμάρρου Καλλιφύτου)
146/2011 Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιϊα Τ.Κ. Μοναστηρακίου 2011”
147/2011 Έγκριση δαπανών
148/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου
149/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύων φωτισμού
150/2011 (Έκτακτο) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών
151/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευή οδών Πυθαγόρα – Λαμπριανίδη στο συνοικισμό Αρκαδικού”
152/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιϊα Τ.Κ. Μακρυπλαγίου”
153/2011 (Έκτακτο) Άσκηση ενδίκου μέσου
154/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων εργατικών κατοικιών Χωριστής”
Πρόσκληση Νο 19 18-08-2011
155/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Οδοποιϊα Σκαλωτής”
156/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή οδού σύνδεσης Αρκαδικού με οικισμό Μεταμόρφωσης”
157/2011 Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης: “Βελτίωση – οδού και οδοστρώματος Μοναστηρακίου – Δράμας”
158/2011 Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης: “Νέα οδική σύνδεση Καλλιφύτου – Χωριστής (κτηνοτροφική ζώνη)”
159/2011 Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης: “Νέα οδική σύνδεση Ξηροποτάμου – Μοναστηρακίου”
160/2011 Aπευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης: “Βελτίωση ασφαλτόστρωσης (οδού) Μαυροβάτου Μικροχωρίου”
161/2011 Ψήφιση πιστώσεων
162/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων μίσθωσης του πάρκινγκ επι της Βαρναλη 4
163/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων μίσθωσης χώρου 500 τ. μ. στο Ο.Τ. 821 επί της οδού 1ης Ιουλίου για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ
164/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012
165/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή παιδικού σταθμού Νέας Κρώμνης Δ. Δράμας
166/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
167/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
168/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
169/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
170/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
Πρόσκληση Νο 20 24-8-2011
171/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2012
172/2011 Άσκηση ένδικου μέσου
173/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για μεταφορά μαθητών το σχολικό έτος 2011-2012
Πρόσκληση Νο 21 30-08-2011
174/2011 Ψήφιση πιστώσεων
Πρόσκληση Νο 22 9-09-2011
175/2011 Ψήφιση πιστώσεων
176/2011 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα
Πρόσκληση Νο 23 9-09-2011
177/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμάτων
178/2011 Απευθείας ανάθεση μελετης: Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την κατασκευή οδών μεταξύ των Ο.Τ. 551-816
179/2011 Κατακυρωση πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων γκαζόν
180/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Ολοκλήρωση κοινοτικών νεκροταφείων Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
181/2011 Κατακύρωση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην οδό Χελμού
182/2011 Έγκριση δαπανών
183/2011 Εκδίκαση ένστασης για το διαγωνισμό έργου: Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δυτικά του Εθνικού Σταδίου
184/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου: Δημοτική Οδοποιϊα 2011
185/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού φρέσκου γάλακτος(έτους 2012)
186/2011 Έγκριση δαπανών
187/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Υποδομές ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας ΑΜΕΑ (τυφλών)
188/2011 Έγκριση δαπανών
189/2011 Έγκριση δαπανών
190/2011 Έγκριση δαπανων
191/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών ανά μήνα
192/2011 Έγκριση δαπανών
193/2011 Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων
194/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
195/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
196/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
197/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
198/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
199/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
200/2011 (Έκτακτο) Απ’ ευθείας ανάθεση έργων
201/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης προμήθειας: Προμήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου
202/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
203/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου:Οδοποιϊα Λιβαδερού
204/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου:Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Ασφαλτοστρώσεις και αμμοχαλικοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Χωριστής
205/2011 (Έκτακτο) Άσκηση ή μη ένδικου μέσου σχετικού με την πράξη εφαρμογής 1/2003
Πρόσκληση Νο 24 27-09-2011
206/2011 Έγκριση έκτακτων δαπανών
207/2011 Έγκριση δαπανών
208/2011 Έγκριση όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Δράμας
209/2011 Έγκριση δαπανών
210/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
211/2011 Απευθείας ανάθεση μελέτης
212/2011 Απευθείας ανάθεση μελέτης
213/2011 Έγκριση δαπανών
214/2011 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου: Οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου 2011
215/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης εργασίας: Λειτουργία Δημοτικού Κυνοκομείου για το 2012
216/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου:ΟδοποιΪα Τ.Κ. Σιδηρονέρου και οικισμών αυτής
217/2011  (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας parking Βάρναλη
218/2011  (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών Λουνα Παρκ
219/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου
220/2011  (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
Πρόσκληση Νο 25 13-10-2011
221/2011 Απευθείας ανάθεση έργου: Επισκευή κοινοτικών κτιρίων
222/2011 Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων του Δήμου Δράμας
223/2011  Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ. Νο 01 παλαιού Δημαρχείου
224/2011 Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ. Νο 02 παλαιού Δημαρχείου
225/2011 Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ. Νο 03 παλαιού Δημαρχείου
226/2011 Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ.Νο 04α παλαιού Δημαρχείου
227/2011 Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ. Νο 04β παλαιού Δημαρχείου
228/2011 Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ. Νο 05 παλαιού Δημαρχείου
229/2011 Ψήφιση πιστώσεων
230/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών το μήνα
231/2011 Έγκριση δαπανών
232/2011 Έγκριση δαπανών
233/2011 (Έκτακτο) Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών το μήνα
234/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
235/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανων
236/2011 (Έκακτο) Έγκριση δαπανών
237/2011 (Έκτακτο) Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: Ολοκλήρωση κοινοτικών νεκροταφείων Δ.Κ. Χωριστής
238/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή παιδικού σταθμού Ν.Κρώμνης Δήμου Δράμας
239/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
240/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών
Πρόσκληση Νο 26 24-10-2011
241/2011  Έγκριση όρων δημοπράτησης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο(2) υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων(αυτοκίνητο δημάρχου και δημοτικής αστυνομίας
242/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μαυροβάτου
243/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου φωτισμού
244/2011 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Γ τριμήνου 2011
245/2011 Απευθείας ανάθεση έργου
246/2011 Έκτακτο) Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης: “Οδική Σύνδεση Μικροχωρίου-Χωριστής”
247/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας: “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου για το 2012”
248/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου στο Δημοτικό Κήπο
249/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Χωριστής
250/2011 (Έκτακτο) Απευθείας ανάθεσης μελέτης
251/2011 (Έκτακτο) Άσκηση αιτήσεως περι καθορισμού οριστικής μονάδος αποζημιώσεως ενώπιον Εφετείου Θράκης-Πράξη Εφαρμογής 12/2000
Πρόσκληση Νο 27 8-11-2011
252/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μυλοποτάμου
253/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Καλλιφύτου
254/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Ξηροποτάμου
255/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μακρυπλαγίου
257/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Κουδουνίων
258/2011 Κατακύρωση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ετήσιας ποσότητας ετήσιας ποσότητας γάλακτος στους εργαζόμενους του Δήμου έτους 2012
259/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 20.6323 “τέλη τεχνικού ελέγχου” με το ποσό των 2.421,33€ και με Κ.Α.00.6221 ”ταχυδρομικά τέλη”, με το ποσό των 2.421,33€ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011
260/2011 Ψήφιση πιστώσεων
261/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Έργα εξυπηρέτησης στον Προφήτη Ηλία
262/2011 (Έκτακτο) Άσκηση αιτήσεως περι καθορισμού οριστικής μονάδος αποζημιώσεως ενώπιον Εφετείου Θράκης-Πράξη Εφαρμογής 12/2000(Μεσσίνης Ν.-Μεσσίνη Μ.)
263/2011 (Έκτακτο) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Ξηροποτάμου, Μαυροβάτου, Κ.Αγρού
264/2011 (Έκτακτο) Ψήφιση πιστώσεων
265/2011 (Έκτακτο)Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών το μήνα που ορίζει ο νόμος Ν.2307/15-06-1995
266/2011 (Έκτακτο) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για “Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και  περιθάλψεως” ποσού 35.000,00€
267/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης έργου: Ηλεκτροφωτισμός βοηθητικού γηπέδου Τ.Κ. Μοναστηρακίου
268/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου: Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών δυτικά του Εθνικού Σταδίου
269/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού :Αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου
Πρόσκληση Νο 28 14-11-2011
270/2011 Εξέταση σχεδίων προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οικ.έτους 2012(΄σύμφωνα με το άρθρ.86 του Ν.3852/10)
271/2011 (Έκτακτο) Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Δράσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμάτων”
Πρόσκληση Νο 29 17-11-2011
272/2011 Τέλη και δικαιώματα οικ.έτους 2012
273/2011 Κατακύρωση παρακτικών διαγωνισμού έργου: Υποδομές της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑΜΕΑ (Τυφλών)
274/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Ξηροποτάμου
275/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τ.Κ. Μ ικροχωρίου
276/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού έργου:Ολοκλήρωση κοινοτικών νεκροταφείων Δ.Κ. Χωριστής
277/2011 (Έκτακτο) Ψήφιση πιστώσεων προνοιακών επιδομάτων ποσού 1.812.056,27€
278/2011 (Έκτακτο) Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων  ποσού 1.812.056,27€
279/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 2 (δύο) υπηρεσιακών αυτοκινήτων
280/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών)
281/2011 (Έκτακτο) Έγκριση όρων δημοπράτησης διεξαγωγής πρόχειρου δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργίας εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο σε αθλητικούς χώρους – Γυμναστήρια”
Πρόσκληση Νο 30 25-11-2011
282/2011 Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ποσού 91.956,18€
283/2011 Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ποσού 128.648,95€
284/2011 Άσκηση ανακοπήςενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας και άσκηση αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας-Πράξη Εφαρμογής 1/1989(Βαμβακίδου Σταυρούλα)
Πρόσκληση Νο 31 7-12-2011
285/2011 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας έτους 2012
286/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Καλλιφύτου
287/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Καλού Αγρού
288/2011 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθύπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος
289/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μοναστηρακίου
290/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Δράμας
291/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ Σιδηρονέρου
292/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προακαταβολή Τ.Κ.Νικοτσάρας
293/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ.Μυλοποτάμου
294/2011 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ.Σκαλώτής
295/2011  Απευθείας ανάθεση έργων
296/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ.Χωριστής
297/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Ξηροποτάμου ως τις 20-11-2011
298/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Κουδουνίων
299/2011 (Έκτακτο) Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος
300/2011 (Έκτακτο) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής και Μυλοποτάμου
301/2011 (Έκτακτο)Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος πίστωσης με Κ.Α. 20.6323 “τέλη τεχνικού ελέγχου” με το ποσό 504,00€ και Κ.Α. 00.6221 “ταχυδρομικά τέλη” με το ποσό 864,56€ προϋπολογισμού Δήμου Δράμας οικ.έτους 2011
302/2011 (Έκτακτο) Έγκριση πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού έργου: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων
303/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μαυροβάτου
304/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Ξηροποτάμου ως τις 4-12-2011
305/2011 (Έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την “Μεταφορά μαθητών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας για το σχολικό έτος 2011-2012”
306/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μικροχωρίου ως τις 3-12-2011
307/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Χωριστής ως τις 4-12-2012
308/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ.Λιβαδερού
309/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ. Μονατσηρακίου
310/2011 (Έκατκτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δ.Κ. Δράμας
311/2011 (Έκτακτο) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τ.Κ.Μακρυπλαγίου
Πρόσκληση Νο 32 15-12-2011
313/2011 Ψήφιση πιστώσεων
314/2011 Κατακύρωση πρακτικών πρόχειρου ανοικτου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο σε αθλητικούς χώρους-γυμναστήρια
315/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου
Πρόσκληση Νο 33 20-12-2011
316/2011 Συνέχιση της διαδικασίας για την μεταφορά μαθητών  Α/βαθμιας & Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δράμας για το σχολικό έτος 2011-2012
317/2011 Έγκριση των όρων δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής Δήμου Δράμας καθώς και των τμημάτων ένταξης
318/2011 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας