Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
image_print

Αρμοδιότητες

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 2. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 3. Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 4. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
 5. Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 6. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 7. Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
 8. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
 9. Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 10. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 11. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα ληξιαρχικά πιστοποιητικά.
 12. Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 13. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

Αρμοδιότητες γραφείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 1. Το Γραφείο τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 3. Προβαίνει σε δημοτολογικές εγγραφές αλλοδαπών σύμφωνα με τις Αποφάσεις που εκδίδει η Περιφέρεια

Σημειώσεις

Εκτός από το διαζύγιο , άλλες μεταβολές που  επέρχονται στην αστική κατάσταση των φυσικών  προσώπων, είναι:

 1. Ακύρωση γάμου
 2. Προσβολή πατρότητας
 3. Εκούσια ή δικαστική αναγνώριση τέκνου
 4. Υιοθεσία
 5. Λύση υιοθεσίας
 6. Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 7. Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 8. Αλλαγή επωνύμου
 9. Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 10. Αλλαγή ιθαγένειας
 11. Αλλαγή φύλου
 12. Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 13. Πρόσληψη πατρωνύμου,  μητρωνύμου,  επωνύμου πατρός
 14. Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου

Για κάθε μεταβολή,  δίδονται από το Ληξιαρχείο  λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους να δηλώσουν τις παραπάνω μεταβολές.

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις γεγονότων που έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι), μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία  μας βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν.3448/2006, αυτεπάγγελτα.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Προϊστάμενος/η 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δημοτολόγιο 2521350691 xanton@dimosdramas.gr
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ληξίαρχος Δράμας 2521350684 kvlachos@dimosdramas.gr
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημοτολόγιο 2521350690 xkoug@dimosdramas.gr
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Δημοτολόγιο 2521350620 dpoly@dimosdramas.gr
ΣΕΠΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ληξιαρχείο 2521350747 psepe@dimosdramas.gr

Διαδικασίες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ, στο όνομα του ενδιαφερόμενου

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο.
 • Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία:

Περιπτώσεις

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στον Δήμο Δράμας με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με:

 1. Βεβαίωση βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται :

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
 • Πρακτικό ορκωμοσίας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
 • Για τους άνδρες, απόφαση Πειφερειάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Η αίτηση συμπληρώνεται απαραίτητα με τα στοιχεία ταυτότητας, μόνο από συγγενείς α΄βαθμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους).
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Πρότυπα Αρχεία:

Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού,  με τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) και Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δημοτολογίου, εκτός απο τα παραπάνω, σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια.
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.
 • Ληξιαρχική πράξη Α' Γάμου.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά).
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά).
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα (για ανήλικο).
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα (για ανήλικο).
 • Δύο φωτογραφίες.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα.
 • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας, διαβατήριου ή βιβλιάριου ασθενείας, ή όταν έρχεται να το παραλάβει τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στη περίπτωση συγγενών α’ βαθμού που δεν είναι στην ίδια οικογενειακή μερίδα.

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση,  είναι απαραίτητη η κατάθεση Αίτησης/Υ.Δ. από τον έναν εκ των δύο γονέων, με αναφορά σε όλα τα οικογενειακά του στοιχεία.

Εάν ο αιτών είναι έγγαμος, μπορεί να καταθέσει ο ίδιος την Αίτηση/Υ.Δ., με αναφορά επίσης σε όλα τα οικογενειακά του στοιχεία.

Η βάπτιση δηλώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Εάν η γέννηση δηλώθηκε σε άλλο ληξιαρχείο και η βάπτιση έλαβε χώρα στο  Δήμο μας , μπορεί να δηλωθεί  στο ληξιαρχείο  και να αποσταλεί υπηρεσιακά  στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της βάπτισης είναι οι δύο γονείς  και ο ίδιος  ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
 • Αστυνομική ταυτότητα των δηλούντων.

Κάθε γάμος που τελέστηκε στο Δήμο Δράμας, δηλώνεται στο ληξιαρχείο.

Εάν πριν από την τέλεση θρησκευτικού  γάμου  προηγήθηκε πολιτικός, δεν συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γάμου αλλά πράξη ιερολογίας στο περιθώριο της υπάρχουσας ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι ένας από τους δυο συζύγους ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι σαράντα (40) ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 130 ημέρες από την τέλεση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 € στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά τις 130 ημέρες το παράβολο ανέρχεται σε 300€.

Επώνυμο συζύγων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3719/26-11-2008, με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του, το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 • Ταυτότητες των συζύγων.

Πρότυπα Αρχεία:

Δηλώνονται μόνο οι γεννήσεις  που έλαβαν χώρα εντός των ορίων του Δήμου  Δράμας.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της γέννησης είναι  ο πατέρας , ο ιατρός, η μαία , η μητέρα ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι δέκα (10) ημέρες από τη γέννηση. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 100 ημέρες από τη γέννηση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 €  στο Δημόσιο Ταμείο. Μετα τις 100  ημέρες το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δήλωση γέννησης από γιατρό
 • Ταυτότητες γονέων. Για τους αλλοδαπούς διαβατήρια.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ή Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Εάν οι γονείς είναι αλλοδαποί, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένα.

Το διαζύγιο δηλώνεται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχει ο σύζυγος , η σύζυγος ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έγινε  αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Από την 31η ημέρα μέχρι την 90η καταβάλλεται πρόστιμο 100 € με στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά την 90η ημέρα το πρόστιμο ανέρχεται σε 300€.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο της απόφασης.
 • Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος.

Ο θάνατος δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου όπου μεταφέρεται ο νεκρός για ενταφιασμό.

Υπόχρεοι για τη δήλωση  του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο, ο εργολάβος του Γραφείου Τελετών ή ειδικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι 24 ώρες από τον θάνατο. Αν πριν από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη συντάσσεται μόνο με δικαστική απόφαση.

Άδειες Ταφής:

Η ταφή κάθε νεκρού επιτρέπεται 12 ώρες μετά από τον θάνατο που πιστοποιήθηκε νόμιμα και σε περίπτωση νεκροτομής  αμέσως μετά απ’ αυτήν.

Οι άδειες ταφής εκδίδονται από το Ληξιαρχείο κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα Σαββατοκύριακα και τις  αργίες το Ληξιαρχείο είναι ανοικτό το πρωί από ώρα 09.30-10.30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521021250

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό θανάτου από τον ιατρό ή από ιατροδικαστή.
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές  Πράξεις  γίνονται:

Α) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Β) Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα εκ παραδρομής που δεν αφορούν στον τόπο, στον χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Εισαγγελέα αίτηση και τα κατάλληλα έγγραφα  που αποδεικνύουν τα πραγματικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται πληροφορίες από το Ληξιαρχείο.

Γ) Με έγκριση του Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση χορηγείται από το Ληξιαρχείο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (την οποία χορηγεί το Ληξιαρχείο).
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στο Δήμο μας έστω και προσωρινά, βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο  μας.

Επικύρωση:

Τα έγγραφα των αλλοδαπών αρχών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, να φέρουν την επισημείωση  APOSTILLE στο πρωτότυπο  και όχι σε απλή φωτοτυπία.

Όσα εκδίδονται από χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία, από τις ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή από το προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το  ελληνικό Υπουργείο  Εξωτερικών (ή Τμήμα  Εξωτερικών του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσ/νίκη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επικύρωση θα αφορά το γνήσιο της υπογραφής του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και θα προηγείται της μετάφρασης.

Μετάφραση:

Η επίσημη μετάφραση των παρακάτω εγγράφων να γίνεται:

 1. Από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή
 2. Από Έλληνα δικηγόρο ή
 3. Από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του  πιστοποιητικού ή
 4. Από ορκωτούς μεταφραστές στην αλλοδαπή των οποίων όμως η υπογραφή θα είναι επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο.

Στην μετάφραση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται και η επικύρωση που φέρει το έγγραφο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα αλλοδαποί τουρίστες, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • άδεια  γάμου από την χώρα τους επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 • πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και μεταφρασμένο
 • άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα  μας και
 • διαβατήριο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Άδεια Παραμονής.
 • Διαβατήριο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους - μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας (μεταφρασμένη).
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
 • Βεβαίωση από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους που βρίσκεται στην Ελλάδα που θα αναγράφει τα στοιχεία τους και ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσουν γάμο.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας).

Πρότυπα Αρχεία:

Οι έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η τέλεση του πολιτικού γάμου πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, η άδεια που θα χορηγηθεί  από το Ληξιαρχείο πρέπει να σφραγιστεί με την σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» στο γραφείο 335 του Διοικητηρίου Δράμας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για έκδοση άδειας γάμου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση (την οποία χορηγεί ο Δήμος) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και την παραλαβή της άδειας γάμου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.

Πρότυπα Αρχεία:

Για την έκδοση αδειών πολιτικού γάμου και για την τέλεση αυτών απαιτούνται ξεχωριστές διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ληξιαρχείο.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (ξεχωριστή για κάθε μελλόνυμφο) μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας (της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων).

Για την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου, μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ΑΤΟΜΙΚΑ, έχοντας και την αστυνομική του ταυτότητα.

Εναλλακτικά οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία να αιτούνται ψηφιακά μέσω του gov.gr την έκδοση της άδειας πολιτικού γάμου και να την παραλαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα (my.gov.gr).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (εάν η γέννηση έγινε στην Ελλάδα, αναζητείτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
 4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των 2 μελλόνυμφων
 5. Δημοσίευση της αναγγελίας γάμου για μια ημέρα, σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας (στο κείμενο θα αναγράφεται κατοικία εντός ορίων του Δήμου Δράμας και δεν θα αναγράφεται ημερομηνία τέλεσης του γάμου)
 6. Παράβολο για πολιτικό γάμο 18 Ευρώ στο όνομα του μελλονύμφου με την απόδειξη πληρωμής (κωδικός παραβόλου 2386)
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Εκδίδεται με επίσκεψή σας στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη στο ισόγειο του Δημαρχείου, έχοντας μαζί σας την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1)

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά (αν συντρέχουν)

 1. Δικαστική απόφαση σε περίπτωση ανηλίκου
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου-διαζυγίου (για τους διαζευγμένους)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης με ή χωρίς λύση
 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας

 

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Π.Ε. Αίτησης Χορήγησης Άδειας για Πολιτικό Γάμο
 2. Π.Ε. Υπεύθυνης Δήλωσης για Πολιτικό Γάμο

 

 

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Οι μελλόνυμφοι μπορούν να τελέσουν το γάμο τους αφού υποβάλλουν κοινή αίτηση επισυνάπτοντας τις δύο (2) πρωτότυπες άδειες γάμου, πιστοποιητικά γέννησης και φωτοτυπίες των ταυτοτήτων τους. Συγχρόνως είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση το επώνυμο των τέκνων τους που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής χρειάζονται δύο ενήλικοι μάρτυρες ανεξαρτήτως συγγένειας με το ζευγάρι, έχοντας μαζί τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του γάμου ένας εκ των δύο συζύγων προσέρχεται στο Ληξιαρχείο για την δήλωση του γάμου και την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης.

Καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης , πριν από τη βάπτιση του παιδιού , με αμετάκλητη δήλωση και των δυο γονέων ή μόνο του  ενός εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου , θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται το όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί.

Mε τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ.
Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση.
Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του (με αναφορά στο όνομα που συμφωνεί να δοθεί), θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Εναλλακτικά οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το όνομα του παιδιού τους ή και την βάπτιση του καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.