Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής την υπηρεσία "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων", προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Η εκτέλεση της εργασίας αφορά το ημερολογιακό έτος 2017.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ