Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Συντήρηση κήπων πάρκων

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007 και β) τη με αριθμό 72/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΒΕΔΖΩ9Μ-0ΣΩ) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ".  Ο προϋπολογισμός είναι 91.300,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα) την 11η Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ