Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο ”Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.”

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
image_print

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ”Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.”, προϋπολογισμού 67.871,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Η παραπάνω εργασία αποτελείται από τρία τμήματα εργασιών και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή για κάθε μεμονωμένο τμήμα αυτής.

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

TΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ