Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6887/16-02-2017)

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: ”Συντήρηση κήπων πάρκων”, εκτιμώμενης αξίας 133870,80 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PER DIAK KHPOI PARKA

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: KHMDHS_DIAK KHPOI PARKA

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ